Sinh ngày 10/09/1993. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 2 tháng, 4 tuần trước.
gia nhập sile.vn.