Sinh ngày 10/09/1993. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 6 tháng, 3 tuần trước.
gia nhập sile.vn.