Sinh ngày 10/09/1993. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 8 tháng, 2 tuần trước.
gia nhập sile.vn.