Sinh ngày 10/10/1989. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 3 tháng, 1 tuần trước.