Sinh ngày 01/01/1994. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 5 tháng trước.