Sinh ngày 01/01/1994. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 6 tháng, 4 tuần trước.