Sinh ngày 01/01/1994. Cư trú tại TP. Hồ Chí Minh. Online: 8 tháng, 3 tuần trước.